Kære medlem af Dans Danmark

Den 22. maj 2022 afholder Dans Danmark sit første årsmøde.

Dette foregår i Idrættens Hus i Brøndby. Selve årsmødet starter kl. 10.30. og vil vare til kl. 16.

Inden selve årsmødet vil der være indskrivning og udlevering af stemmesedler og fra kl. 9.30 vil der være kaffe/te og brød samt frugt til rådigved ved lokalet.

Årsmødet vil naturligvis omhandle beretning for den tid, der er gået, budget, forslag, planer og valg.

Derudover vil der være et spændende event med Per Spangsberg ”Er du på eller er du på den?”.

Der vil seks uger før årsmødet blive udsendt en invitation til årsmødet med detaljer og denne vil også blive lagt op her på hjemmesiden. Heraf vil fremgå pris og tilmeldingsprocedure.

Da det er første gang vi skal holde årsmøde, vil jeg i det efterfølgende ridse lidt organisatorisk og strukturelt op fra vores vedtægter. Disse kan i øvrigt i sin helhed læses her på hjemmesiden.

Ifølge vedtægterne §7 skal årsmødet afholdes hvert år i andet kvartal. Årsmødet skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel. Årsmødet afholdes i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt.

Klubberne skal senest to uger før årsmødet indsende en fortegnelse over deres repræsentant(er).

Dette skal foregå til mailadressen info@dans-danmark.dk

Ifølge §9 kan man repræsenteres således:

Hver klub har mindst 1 stemmeberettiget repræsentant. Klubber med 51 medlemmer eller derover har 2 stemmeberettigede repræsentanter. Klubber med 101 medlemmer eller derover har 3 stemmeberettigede repræsentanter. Klubber med 151 medlemmer eller derover har 4 stemmeberettigede repræsentanter og så fremdeles.

Har en klub ikke rettidigt anmeldt deltagere eller har klubben ikke indberettet sit medlemstal samt indbetalt kontingent til Dans Danmark, skal Dans Danmarks bestyrelse fratage klubbens repræsentanter deres stemmeret ved årsmødet. Klubben har dog fortsat møde- og taleret.

Stemmeberettiget på årsmødet er disse anmeldte repræsentanter samt medlemmerne af Dans Danmarks bestyrelse. Medlemmer af Dans Danmarks bestyrelse kan ikke samtidig være klubrepræsentant.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Individuelle medlemmer (enkeltmedlemmer) har møderet og stemmeret til årsmødet. Dog er det således, at jfr. DIFs love kan individuelle medlemmer højst udgøre 10% af det samlede antal stemmeberettigede foreningsrepræsentanter. Det samlede antal individuelle stemmeberettigede kan dog ikke overstige 20 stemmer. Ved tilmelding, som overstiger dette, vil det være de først tilmeldte, der oppebærer stemmeret.

Bemærk:

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødet.

Det kan være forslag om ændring af vedtægter eller konkrete beslutningsforslag. Disse forslag kan stilles af bestyrelsen eller klubberne.

Forslag til personvalg til bestyrelsen og appeludvalg skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før årsmødets afholdes.

Forslag kan stilles af bestyrelsen eller klubberne.

Forslag til aktivitetsudvalgsformænd skal ligeledes indsendes 4 uger før årsmødet.

Formanden for aktivitetsudvalget vælges nemlig på årsmødet og derfor skal alle klubber senest 4 uger før årsmødet tilkendegive hvilke aktivitetsudvalgsformandsvalg de ønsker at afgive stemme til. Kun klubber, der er forhåndsregistreret til aktivitetsudvalgsformandsvalg, kan afgive stemme til de pågældende formandsvalg. De øvrige medlemmer af udvalget udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra aktivitetsudvalg og klubber. Aktivitetsudvalget konstituerer sig selv.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af et aktivitetsudvalg.

Alle forslag indsendes til info@dans-danmark.dk

Den endelige dagsorden med bilag vil være klubberne i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.

2022-03-29/Dorthe Topp Larsen