Referat af virtuelt møde i Dans Danmark torsdag den 27. oktober 2022

  1. Velkomst ved formand Jan Kirk Todsen

Jan byder velkommen til dette virtuelle møde, hvor vi bl.a. skal udveksle erfaringer.

En særlig velkomst til seniordansere om bord. Seniordans blev optaget i Dans Danmark den 1. oktober.

Dorthe anmoder om, at man siger hvem man er og hvor man kommer fra, når man tager ordet, således at dette kan komme i referatet, som lander på hjemmesiden.

  1. Præsentation af 1. næstformand Hans Skou og økonomiansvarlig Katja Mikkelsen samt ny sportschef Nikolaj K. Svendsen

Hans Skou og Nikolaj K. Svendsen var ikke til stede og hos Katja Mikkelsen virkede mikrofonen desværre ikke.

  1. Præsentation af Aktivitetsudvalgsformand John Nørremark, Seniordans

John Nørremark var ikke til stede.

  1. Voksenrekruttering ved konsulent Dorthe Topp Larsen

At voksenrekruttering er et af vores hovedfokuspunkter, er stadfæstet både i de strategiske spor, som er vores aftale med Danmarks Idrætsforbund, og i nærmest alt vi gør.

Anne Kathrine fra bestyrelsen og undertegnede deltager pt i et netværk i Danmarks Idrætsforbund, hvor vi lærer mere om voksenrekruttering og hører fra andre, hvad der har virket rundt omkring, og hvad der ikke har.

I vores strategiaftale har vi handleplaner omkring klubpakker.

Klubpakker er forskellige tilbud fra Dans Danmarks side.

For at kunne udvikle klubpakker, der passer lige præcis til de behov, der aktuelt er, har vi startet et pilotprojekt angående disse i Syddanmark. Fredag den 30. september holdt vi et møde om klubpakker for alle klubberne i området med deltagelse af tre personer fra hver klub.

Vi fik nogle super gode drøftelser og input vedrørende klubpakker, og arbejder nu videre med disse.

Derudover fik vi grundlagt et netværk bestående af de deltagende klubber, således at vi kan sikre hjælp og synergi hele vejen rundt fremover.

Klubpakker kan være mange ting. Det kan være hjælp til at danne den rigtige bestyrelse, til at komme i gang med en fusion, til medlemsfastholdelse, til medlemshvervning, fundraising, events, PR og så har man mulighed for at vælge en såkaldt flexpakke, hvor man tager præcis det ned fra hylden, som man har brug for i klubben.

Vi har animeret til, at i vores pilotområde går flere klubber med samme ønsker sammen, således at Dans Danmark kan strukturere arbejdet med klubberne på en rationel måde.

Det er naturligvis hensigten og planen at brede dette ud til hele landet. Vi er allerede blevet spurgt fra flere sider.

Det er vigtigt at få sagt, at selvom man ikke bor i det sydlige Danmark, så kan man naturligvis sagtens få hjælp og støtte til klubarbejdet hos Dans Danmark. Vi er ikke længere væk end en mail eller et telefonopkald. Uanset hvad det handler om, så vil vi gerne forsøge at være gode sparringspartnere.

Om store såvel som om små ting. Vi samler på viden om, hvad der i netop vores klubber virker og hvad der ikke virker. I virkeligheden er vi nemlig ikke så forskellige, uanset hvilken danseform vi danser.

Prøv ved lejlighed at tjekke hjemmesiden under “Foreningsservice”. Også her står noget om, hvad vi kan være behjælpelige med og der er hjælp til selvhjælp.

At vi koncentrerer os intenst om voksenrekruttering i den kommende tid betyder ikke, at vi ikke også har initiativer og projekter, der handler om at rekruttere børn- og ungemedlemmer.

Det var blot ikke lige det, vi har programsat at sige noget om i dag.

Anne Kathrine og jeg fortsætter arbejdet med det her og er meget taknemmelige for input og drøftelser.

På det kommende frivilligseminar, som finder sted lørdag den 12. november i Odense, tilbyder vi workshops om nogle af de ting, man også kan finde i klubpakkerne.

Hvis I har glemt at melde jer til, så kan I få en ekstra chance indtil midnat i dag. Skynd jer at få det gjort. Vi glæder os til at være sammen med jer!

Kirsten Sørensen spørger ind til, hvordan vi får sportsdanserne med i rullet. Vi tilbyder allerede ydelserne ved forespørgsel. Og i starten af 2023 ruller vi projektet videre ud.

Poul Erik Rasmussen spørger ind til, om det koster penge og det gør det ikke. Det koster blot frivillige kræfter.

Christina Jønsson redegør for, at Hjemstavnsfolkedanserne på Frederiksberg allerede har benyttet sig af dette tilbud og at hun varmt vil anbefale, at man benytter sig af det.

  1. Erfaringsudveksling
  1. Hvad er I gode til hos jer?

Poul Erik Rasmussen beretter om, at hans klub har søgt penge i foreningspuljen og fik penge til forskellige aktiviteter. Det førte til en Facebook-kampagne, hvor man inviterede til pizza-aften for at få nye børn ind på børneholdet. Det gave fire nye børnemedlemmer.

For voksne var der også en Facebook-kampagne i samarbejde med linedansere og dette har resulteret i tre nye dansere.

Sonja, Glad Dans Viborg, har startet et hold op for nybegyndere, hvor der er støttedansere. Der er kommet seks nye dansere.

De er i gang med at lave en ny hjemmeside. Dette foregår i samarbejde med DGI.

Christina, Hjemstavnsfolkedanserne Frederiksberg, fortæller, at de for et par år siden investerede i en ny og moderne hjemmeside. Det har givet flere henvendelser.

Sonja spørger Christina om adressen til hjemmesiden og den angiver Christina i chatten i mødet.

Christina fortæller om et fantastisk samarbejde på tværs af klubber. Lige før efterårsferien var der kulturnat i København og her gik fire klubber i samarbejde om dette. Det er gået fantastisk godt. Det er en lettelse ikke at stå alene med et stort arrangement. Hun opfordrer til, at man laver flere samarbejder. Det skaber nogle helt andre relationer.

Jan Kirk Todsen opfordrer til, at man måske også på tværs af stilarter indgår i nogle samarbejder.

Kirsten spørger ind til, om Christina havde fat i andre dansearter i forbindelse med kulturnatten? Denne gang var det udelukkende folkedans. I fremtiden ses på, om der skal findes en anden lokation, således at andre dansearter også kan deltage.

Maja Juel fortæller om et kursus, som to klubber har lavet i et samarbejde.

Derudover fortæller hun om koreografidage i foråret, som kan være relevante for alle stilarter.

Sonja, Glad Dans Viborg, fortæller, at hun når hun er ude blandt folk, så fortæller hun altid om, at hun går til folkedans. At det kan give noget positiv omtale. Hun opfordrer til, at man skal være stolt af det man gør.

Jan Kirk Todsen nævner et eksempel fra Viborg, hvor man for år tilbage valgte at lave et fælles børnehold, med succes.

Christina spørger ind til, om alle dansearter er repræsenteret her i mødet?

Kirsten svarer, at der hverken er standard/latin-klubber eller differentstylesklubber. Der er dog Signe, der er aktiv danser, samt medlemmer fra Skive, Bendixen og KAF.

  • Hvad er jeres største udfordring

Jan Kirk Todsen opfordrer til, at man fortæller, hvad man har udfordringer med.

Christina fortæller, at deres klub holder til på Frederiksberg. Og de føler, at de konkurrerer med rigtig mange motionstyper. Hun efterlyser ideer til, hvordan man omgås med dette?

Sonja fortæller, at i Viborg er det meget svært at få adgang til lokalerne. Skolerne er meget ufleksible. Forsamlingshuse er dyre.

Sonja tænker, at man som folkedanser kan sige, at man er en del af den danske kulturarv og at man eventuelt kan bruge det i sin synliggørelse.

Christina opfordrer nogle af sine medlemmer til at deltage i Nordisk Dans’ events.

Christina fortæller, at de også har haft udfordringer med lokaler. Den tidligere formand har dog formået at lave en meget fin aftale med en skolebetjent på den skole, hvor de træner.

Hun foreslår derfor, at man forsøger at finde en allieret på den skole, man gerne vil ind på.

Også Jan Kirk Todsen har gode erfaringer med at oprette et godt forhold til en medarbejder på skolen.

6. Spørgsmål

Sonja fortæller, at dragtudvalget ikke kan deltage i Frivilligseminaret.

Hun spørger ind til, hvordan og hvornår man fastlægger datoer.

Jan Kirk Todsen redegør for, at det er meget svært at få harmoniseret med alle aktiviteter. Blandt andet har vi deltagelse i mange internationale aktiviteter, hvor vi ikke har indflydelse på, hvornår de finder sted. Det var f.eks. grunden til, at man flyttede Frivilligseminaret 2022.

Der gøres en virkelig stor indsats for at sætte datoer i system.

Kirsten spørger ind til, hvorfor 2. udgave af Danseliv ikke ligger på hjemmesiden. Første udgave ligger der. Dette skyldes, ifølge Anita, at de først lægges op, når det næste blad er udkommet. Dette for at medlemmer af Dans Danmark skal være de første, der får det. Jan bekræfter, at det er den måde, det skal køres på.

Kirsten foreslår, at teksten over bladene på hjemmesiden rettes.

Christina spørger ind til landsstævnet 2023. Vil dette stævne være for flere dansearter eller næsten udelukkende for folkedansere? Og bliver der flere B&U-arrangementer?

Lone Schmidt fra Stævneudvalget, og medlem af Dans Danmarks bestyrelse, redegør for, at planlægningen af stævnet først lige er begyndt. Programmet er ikke fastlagt.

Andre dansearter er tænkt ind, f.eks. med workshops. Dette var en succes ved sidste landsstævne i Aalborg sommeren 2022.

Mht arrangementer for B&U bliver der flere end det var tilfældet i Aalborg.

Erik Jønsson, Hjemstavnsfolkedanserne Frederiksberg, spørger ind til medlemmerne, som er oprettet nu og som der ikke er betalt for, om disse vil modtage bladet Danseliv?

Jan Kirk Todsen redegør for, at det vil de.

Bestyrelsen har nøje drøftet kontingenttidspunktet og hvordan man håndterer medlemmer fra sæsonstart. Det betyder, at medlemmerne fra sæsonstart har kredit til januar.

Christina spørger ind til, om der skal laves noget “Danmark danser sammen”, som sammenfletter alle dansearter?

Jan Kirk Todsen svarer, at dette tema flere gange har været vendt.

Der er en del nødder at knække i dette, da man har sæsonstart på meget forskellige tidspunkter.

Dans Danmark vil hellere end gerne lave et sådan sæsonstartsevent, men der mangler lige planen for og idéen til, præcis hvordan det ville kunne laves. Jan Kirk Todsen efterspørger gode idéer.

Christina melder tilbage med gode idéer. Dette kan eventuelt behandles i Kommunikationsgruppen.

Jan Kirk Todsen fortæller, at den såkaldte “Dansens Dag” ligger i april og at dette heller ikke er hensigtsmæssigt mht sæsonstart.

Dorthe foreslår, at vi lægger en “Dansens Dag” i Danmarks Motionsuge i uge 41 næste år.

Katja fortæller, at der i en del år har været foreninger i Jylland, som har deltaget i Dansens Dag.

Sonja foreslår, at vi skal lave en dag, der hedder “Dans Danmark Dans”.

Erik foreslår, at man søger foreningspuljen og bruger den hertil.

Christina har for nogle år siden været til “danseskolernes dag” i Tivoli. Hun spørger ind til, om et sådant arrangement er lavet af nogle af dem, der nu er med i Dans Danmark? og om et sådant arrangement stadig findes?

Dorthe svarer, at det gør det. Det er et såkaldt ”Tivoli Mesterskab”, som har lang tradition.

Maja svarer, at arrangementet er lavet af De Danske Danseskoler. Hun foreslår, at man gøre mere ud af det, f.eks. som med efterskolerne, da det altid er attraktivt at komme ind og optræde i Tivoli. Måske kan flere dansearter bringes sammen.

Christina fortæller, at tidligere var folkedansere inde og danse i Tivoli een gang hvert år. Hun synes ligeledes, at vi skal være flere dansearter sammen derinde. Det er så vigtigt, at vi får et manifest af, at vi er eet stort danseforbund nu.

Det er så sjovt i Tivoli, fordi der er mange mennesker og der er mange turister.

Maja understøtter idéen.

Erik Jønsson fortæller, at det var den tidligere regionsformand i region Hovedstaden, der havde kontakter i Tivoli og kunne arrangere dansedagene.

Det foreslås, at man måske ikke behøver at være udelukkende i Tivoli i København, men at man måske også kunne lave noget i Tivoli Friheden i Aarhus.

Jan runder mødet af med at sige tak for i aften og oplyser, at vi formentlig afholder næste virtuelle møde i Dans Danmark den 18. januar 2023.

2022-10-27/Dorthe Topp Larsen