Referat af virtuelt medlemsmøde i Dans Danmark mandag den 20. november 2023

Der var 35 deltagere.

  1. Velkomst.

Formand Jan Kirk Todsen bød velkommen og nævner, at dagsordenen ændres en smule.

  • Portræt af en danser.

Lene Haslund, folkedanser, præsenterer sig. Hun fortæller, at hun i år har taget hul på sin 50. sæson som folkedanser. Hun startede med at danse sammen med sine forældre og fordi hun fik så meget netværk i folkedansen, valgte hun at danse også som ung. Lene har rejst meget med dansen og har derigennem danse-netvæk i hele verden. Hun har den store glæde, at hendes datter og børnebørn nu også danser. Folkedans er en idræt, som er sjov at være med i og derfor er det nemt at holde ved. Lene underviser både børn og voksne og det tilføjer yderligere glæde. Folkedans er god motion, gode grin og stor glæde.

De relationer, der bliver skabt, er virkelig værdifulde.

Hun konfronterer den myte, at det kun er ældre mennesker, der danser folkedans.

Lene danser hos Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg.

Anita gør opmærksom på, at Lene bedes give stafetten videre og hun giver den videre til breaking. Dette følger Anita op på.

Jan takker Lene for præsentationen.

  • Kontingent.

Jan redegør for, at sidste frist for kontingentindbetaling er sat lidt tidligere end sidste år.

Man kan betale kontingent for 2024 fra den første december.

Bemærk, at det også er fra 1. december klubberne kan indberette til CFR.

Sidste frist for betaling samt CFR-registrering er den 31. januar 2024.

En anden ting, som er anderledes i år, er, at der opkræves kontingent for ALLE medlemmer. Jan redegør for, at vi fra Dans Danmarks side kan understøtte al dans, så derfor skal der betales for alle medlemmer.

Kontingentsatserne er ikke ændret, disse er bekræftet på årsmødet i juni i år.

Man bedes huske, at der både er et klubkontingent og et kontingent for det enkelte medlem.

Der betales via danseren.dk med foreningslogin.

Hvis man har fået nye medlemmer, kan man selv oprette dem. Hvis noget driller, så kan man få hjælp, ved at kontakte Anita på Forbundskontoret.

Hvis et medlem betaler i en klub, behøver man ikke at betale for medlemskabet i næste klub. Man kan få et såkaldt sekundært medlemskab, man kontakter Anita herom.

Man skal dog have primært medlemskab i den klub, hvorfra man stiller op til konkurrencer.

Hvis en klub har 52 medlemmer, hvoraf tre er sekundære, har man de facto 49 medlemmer og det er dette tal, der ligger til grund for beregning af delegerede til årsmødet.

Vi sender naturligvis mails ud til formand/kasserer i hver klub, og der vil løbende blive lagt materiale på hjemmesiden og Facebook.

Mht CFR-registrering, modtages særskilt mail.

Henriette Bjergvang spørger ind til, at alle skal betale medlemskontingent.

Hun spørger ind til, hvem der ikke har betalt kontingent. Jan redegør for, at det indtil nu har været sådan, at var man ikke understøttet af et aktivitetsudvalg, så skulle der ikke betales kontingent. Men i og med at vi klubudvikler for alle medlemmer, skal der nu betales for alle.

Henriette spørger også ind til, hvordan det går med medlemstallet. Jan redegør for, at når klubber melder sig ud, så sker det ofte i kontingentprocessen.

Så de helt konkrete tal, kender vi først, når alle kontingenter er registrerede.

Erling Jakobsen spørger ind til, om det er rimeligt, at alle skal betale, hvis ikke alle kan tilbydes noget.

Jan redegør for, at vi har både klubudvikling, og at vi har en palette af mennesker, der kan undervise i anden dans end lige de sorter af dans, der er nævnt i aktivitetsudvalgene.

Ida Machmüller spørger ind til, om man kan registrere dansesteder i systemet. Og Anita bekræfter, at det kan man.

Henriette Bjergvang refererer til referatet fra årsmødet og heri står, at man vil forsøge at reducere underskuddet og at der var tale om et besparelsesprojekt.

Jan redegør for, at det nævnte projekt omhandler det arbejde, der har været med folkedragter i Dans Danmark. Dette er en stor besparelse. Området løftes ud af Dans Danmark pr. 31.12.2023. Dragtområdet har stiftet en ny organisation Dansk Folkedragt Forum, som pr. 1.1.2024 overtager al aktivitet på dette område.

Bestyrelsen er i fuld gang med at følge op på økonomien og har styrket økonomifunktionen ved at nedsætte et økonomiudvalg.

Finn Madsen spørger ind til medlemstal. Er der en opfølgning fra Dans Danmarks side mht om de medlemmer, der står i CFR, også er medlem i Dans Danmark.

Jan redegør for, at man indtil nu ikke har skullet betale for dem, som ikke var understøttet af et aktivitetsudvalg.

Dette ændrer sig nu.

Derudover har vi desværre kendskab til, at nogen snyder med tallene.

Jan fremhæver, at fremover skal tallene fra CFR stemme med tallene i Dans Danmark.

John Nørremark redegør for, at der er specielle forhold i seniordans, da mange danser i sammenhænge i civilsamfunds-regi. Man kæmper meget for at få alle med, dette sker i samarbejde med Dans Danmark.

John ønsker dette mere specifikt defineret.

Jan ved fra Forbundskontoret, at der sidste år var en fin dialog mht medlemstal.

Seniordans har 12 klubber, som hver har mange dansesteder. Og lige indenfor seniordans, er der ikke stor forskel på CFR og medlemstal i Dans Danmark.

Erling Jakobsen spørger ind til, om alle medlemmer i en klub under Dans Danmark skal være medlemmer af Dans Danmark. Dette bekræftes af Jan.

Der bliver spurgt fra Ida M. om der vil kunne laves en flyer om, hvad kontingentet går til.

Jan redegør for, at en masse står på hjemmesiden.

Man kan dog i samarbejde med Forbundskontoret overveje en flyer.

Dagmar fra seniordans spørger ind til medlemstal. Dem, som betaler kontingent til klubben, skal betale til Dans Danmark. Anita kan hjælpe med at tydeliggøre dette.

Dagmar spørger ind til, om man kan søge i systemet på aldersgrupper og Anita bekræfter, at dette er muligt.

Kirsten Sørensen spørger ind til det nævnte økonomiudvalg.

Jan beretter, at økonomiudvalget består af bestyrelsesmedlemmer lige nu. Dette udvides dog givetvis.

John Nørremark spørger ind til det, som Dagmar spurgte om, nemlig vedrørende registrering af dansere. Seniordans-klubberne har lister over dansere og ikke alle er medlemmer.

Jan redegør for, at dette ikke er et større issue for seniordansere.

Anita kan kontaktes herom.

Henriette Bjergvang spørger ind til økonomiudvalget. Hun spørger ind til, hvorfor Mickis navn ikke står under bestyrelsen på hjemmesiden. Derudover mangler der resumeer på hjemmesiden fra bestyrelsens møder.

Resumeer til hjemmesiden er på vej. Forsinkelse skyldes sygdom.

Bestyrelsen er i gang med at finde ud af, hvem der skal erstatte Micki som eliteansvarlig.

Henriette mener, at man bør informere med det samme ved sådan noget, som når et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen. Det samme gælder som ved casen med parrene for nylig.

Mette fra KAF spørger ind til, hvorfor data på appeludvalget ikke ligger på hjemmesiden.

Dorthe redegør for, at man i starten lovede udvalget, at deres kontaktdata ikke skulle på hjemmesiden. Dorthe har nu kontaktet udvalget for at få lov til at bringe deres data, der mangler nogle svar. Så snart der er svar, lægges informationerne på hjemmesiden.

Erling Jakobsen spørger ind til årets underskud. Ifølge Jan arbejdes der pt intenst på, at vi ikke kommer ud med et underskud, men vi kender endnu ikke til alle udgifter hundrede procent.

Af indtægter i år kommer blandt andet tilmeldinger til diverse kurser. Der er også udsendt fakturaer til diverse par, som skal betales i år.

4. Streaming af børn og unge ved Anita Faros

DIF gik ud før DM i år og lavede retningslinjer for streaming af børn og unge.

Det handler om at beskytte disse.

Indenfor dans vil vi gerne eksponere.

Dans Danmark vil gerne kunne udarbejde en politik for brug af billeder og film.

Der er meget samfundsdebat omkring beskyttelse af børn og unge.

Derfor føler vi, at retningslinjer er nødvendige.

Det handler ikke om forbud, men om rammer.

Primært for børn og unge, men også vedrørende voksne.

Fra DIFs Techfestival har Anita medbragt udsagn om emner:

Er vi i Dans Danmark helt ok med at dele billeder af letpåklædte børn og unge?

Vi ved at mange forældre streamer ved turneringer, hvordan forholder vi os?

Hvilke rammer skal der sættes for eksponering af børn og unge?

Bør idrætten være et sted, hvor børn og unge er “i fred” for at blive filmet?

Kan man bruge streaming/videooptagelser til at forberede de unge til medieeksponering?

Nogle klubber/forbund streamer for at bruge dette internt til dokumentation af udvikling.

Ordet bliver gjort frit.

Henriette Bjergvang gør opmærksom på, at der bør hentes juridisk hjælp og så kan Dans Danmark skrive ud til klubberne herom og bede om tilbagemelding.

Henriette Bjergvang gør opmærksom på, at der ligger spørgsmål til ad hoc udvalg i chatten.

Henriette siger, at det er super vigtigt at vi forholder os til det med streaming af børn og unge.

Dorthe Pallisgaard taler ind i emnet om billeder. Der mangler billeder af børn på Facebook. Bl.a. fra DM er der indsendt nogle billeder, hvor der var indhentet samtykke.

Diskussionen bør også følge i de forskellige aktivitetsudvalg.

Det dur ikke, at billeder blot lander i et arkiv, de skal ud og leve.

Regler om påklædning fremgår af turneringsreglementerne.

Der bør være en fælles holdning i forbundet/aktivitetsudvalgene.

Maja Juel sætter stor pris på, at vi får denne debat i gang i organisationen.

Jan redegør for, at vi i Dans Danmark selvfølgelig ønsker at overholde al lovgivning.

Maja spørger ind til, om vi pt overtræder GDPR.

Jan redegør for at det ikke handler om GDPR, men om etisk kodeks for forbundet.

Dette understøttes af Anita.

DIF har bl.a. peget på, at selvom man overholder alle regler og selvom børnene er klædt anstændigt på, så kan der stadig være en tanke for, om billederne kan lande i de forkerte hænder.

Det handler som nævnt ikke om forbud, men om en etisk ramme for forbundet.

Børn kan ikke konsekvensberegne som voksne kan. Det skal vi være opmærksomme på.

Henriette Bjergvang spørger om der er samme regler for GDPR i skoleverdenen og i foreningsverdenen. Dorthe redegør for, at der er videre rammer i foreningsverdenen for dem, som er medlemmer i en klub/et forbund.

Jan påpeger, at det er super vigtigt, at børn kan føle sig trygge i vores forbund.

Nu har vi luftet tankerne fra Tech-festivalen og det er skønt at vi kan vende det i dette forum og det er klart, vi vil arbejde videre med dette emne.

5. Eventuelt

Jan besvarer chatten fra før, og svarer, at det ikke har været enkelt at finde ud af, hvem der sidder i de forskellige ad hoc udvalg. Vi arbejder på det og sørger for, at disse kommer på hjemmesiden efterhånden som vi får informationerne samlet ind.

Henriette Bjergvang har spørgsmål med fra Solrød Ballroom vedr. det kommende DM.

Det er vigtigt, at der afsættes midler fra Dans Danmarks side til at dække eventuelt underskud.

Hvis ikke, så kan det godt ske, at Solrød Ballroom trækker sig fra arrangementet.

Jan besvarer dette med, at Solrød Ballroom har budt ind i et partnerskab med to andre klubber, det vil sige, at det er tre klubber, der afholder. Det er udbudt som et DM for alle dansearter. Klubberne har budt ind med, at DM kan gå i nul. Blandt andet skulle økonomien i DM blive langt bedre, idet der denne gang kan tages entreindtægter.

Kirsten Sørensen svarer, at hun ved, at der skal indkaldes til et møde om økonomien ved DM.

Kirsten Sørensen har set et opslag om Skole OL, hvor der står folkedans_danmark1.

Maja ved ikke hvor dette tag kommer fra.

Anita svarer, at vi på de sociale medier har både en Dans Danmark-profil og sider, der er danserelaterede. Det er en sådan side, der er tagget. Disse sider vedligeholdes af aktivitetsudvalgene.

Jan fortæller, at der i morgen afholdes et møde mellem enkelte bestyrelsesmedlemmer, dette for at lave en specifikation vedrørende DM. Det er jo første gang i forbundets historie, at vi selv holder et DM. Det er klart, at herefter inviteres klubberne, der skal afholde DM, til et møde.

Dagmar gør opmærksom på, at seniordanserne ikke har konkurrencedansere. Så hun mener, at de øvrige aktivitetsudvalg må bære omkostningerne.

Henriette Bjergvang redegør for, at en underskudsgaranti er nødvendig for at kunne holde DM. Hun glæder sig over, at der bliver indkaldt til et møde.

Henriette Bjergvang gør opmærksom på, at dem fra KAF skriver i chatten, da de sidder et sted, hvor der er meget larm.

Davith er ikke indforstået med, at det har varet så længe med de ad hoc udvalg. Jan tager dette til efterretning og speeder processen op.

Kirsten Sørensen spørger ind til, om der er nogen med til mødet om DM i morgen, som er inde i alt vedrørende turneringer og regler etc.

Jan er klar over, at vi skal følge alle regler og i morgen handler det om at skitsere ønsker. Herefter kommer mødet med de involverede parter.

Nye datoer for de kommende virtuelle medlemsmøder meddeles snarest via nyhedsbrev og hjemmesiden.

Disse baseres på det netop vedtagne årshjul fra bestyrelsen.

Henriette Bjergvang ønsker dato for næste årsmøde.

Dette er planlagt til søndag den 16. juni 2024.

Davith spørger ind til mødet i morgen. Om det er nogen fra aktivitetsudvalgene.

I morgen handler det om den politiske linje. Herefter dannes en gruppe med repræsentanter fra klubberne og fra aktivitetsudvalgene. Han sætter spørgsmålstegn ved kompetencerne hos mødedeltagerne i morgen.

Der er ikke flere ordmeldinger.

Mødet slutter klokken 20.30.

Jan takker alle for det gode fremmøde. Det er herligt, at mange har lyst til at give deres besyv med.

2023-11-21/Dorthe Topp Larsen