Referat af virtuelt medlemsmøde i Dans Danmark den 24. januar 2024

Til stede var 46 medlemmer

Ansatte: Anita Faros og Dorthe T. Larsen

Dagorden:

  1. Aktuelt fra bestyrelsen
  2. Medlemsstatus
  3. Portræt af en danser (Anna Hansen fra Breaking)
  4. Eventuelt

Formand Jan Kirk Todsen bød velkommen til årets første virtuelle medlemsmøde. Han siger tak for, at alle vil bruge tiden i dag på at blive klogere på Dans Danmark.

  1. Aktuelt fra bestyrelsen

Jan fortæller, at mange af de tilstedeværende allerede fra forskellige kilder ved noget om, at økonomien ikke helt ser ud, som vi kunne ønske os.

Bestyrelsen vil i dag redegøre for den økonomiske situation og fortælle om, hvordan vi som forbund kommer videre herfra.

Anne Kathrine Clausen deler sin skærm, så Jan kan redegøre for tallene for først 2023 i forhold til budgettet.

Man kan se, at i 2023 er der meget stor forskel på det budgetterede beløb for kontingenter og det reelle beløb. Dette kan skyldes, at nogle klubber havde misforstået ordet “licens” og at der derfor ikke var betalt kontingent. Selvom misforståelsen blev elimineret i starten af 2023, mangler der stadig mange kontingentkroner. Dette skyldes i høj grad, at nogle klubber har benyttet sig af, at der i praktikkataloget står, at man ikke skal betale for de medlemmer, der danser noget, der ikke understøttes af et aktivitetsudvalg.

DIF tilskud er cirka som budgetteret.

Andre tilskud er højere end budgetteret, da der blandt andet er indbetalt fra seniordans og fra en klub, der lukkede. Derudover indeholder punktet f.eks. de 25 kroner pr. tilmelding.

Finn spørger ind til, hvor stort et lån, der blev taget i 2023 og Jan svarer, at det var 200.000.

Jan fortæller, at der ind imellem er forbund, der som os, har brug for at låne penge. Det er ikke unormalt hos DIF. Det er det billigste sted at låne og som nævnt, er det helt normalt.

Jan Hougaard gør opmærksom på, at et lån skal stå i balancen. Jan siger, at dette er korrekt, men at det som man kan se, udelukkende er en økonomisk oversigt og ikke et regnskab.

Selvfølgelig bliver der udfærdiget et rigtigt regnskab, når alt for 2023 er afsluttet.

Dagmar spørger ind til indbetalingen af seniordans. Om der er lavet en hensættelse til at videreudgive bladet og det bekræfter Jan.

Der spørges ind til, om det juridisk er i orden at låne uden at have det oppe på en generalforsamling. Jan fortæller, at det er bestyrelsens ansvar at sikre forbundets fremtid og sagen er vendt med både DIFs jurister og med eksterne jurister.

Henriette B. mener, at Dans Danmark ER foreningerne og at man skulle have involveret foreningerne. Hun mener ikke, at dette er ordentligt. Hun mener, at det er foreningerne der kan komme til at betale gælden. Jan siger, at ordentlighed er, at bestyrelsen sikrer forbundets fremtid. Hvis vi ikke kan betale, så hentes pengene i konkursboet og så i vores DIF-tilskud.

Jan Hougaard spørger ind til, hvad man forventer resultatet bliver i 2023 og 2024. Han ønsker ikke at høre uddybende om pengestrømme.

Omkring sekretariatsfunktionen skyldes den mindre udgift, lavere lønudgifter end budgetteret. Under medlemskaber er beløbet større grundet større udgifter til medlemskab af WDSF. De tværgående aktiviteter har været dyrere end budgetteret.

Aktivitetsudvalg Standard/latin har brugt mindre, Breaking langt mere, Folkedans har kunne bidrage med mange penge, et overskud fra et landsstævne, Different Styles har brugt mindre end budgetteret, Seniordans har også brugt noget mindre, men her må man se på, at nogle indtægter til et nordisk træf kom ind i 2023 og først betales her i 2024.

Team Danmark udgør en stor forskel, dette skyldes helt klar fejlbudgettering.

På kursusvirksomhed har vi brugt lidt mindre end budgetteret.

Ud fra disse tal er der et underskud på omkring 330.000. Men der kommer stadig regninger ind. Så måske lander vi nærmere på et underskud på kr. 400.000.

Kirsten Sørensen spørger ind til, hvorfor sekretariatsfunktionen er så dyr.

Hun har læst i et referat, at der kommer skyldige poster for 2023 på det med, at bestyrelsen først indgiver deres kørselsafregninger for den sidste del af 2023 i 2024.

Kirsten spørger ind til fremtiden. Jan forklarer, at vi vil søge at finde flere indtægter. Blandt andet vil vi forsøge at leje nogle lokaler ud og bestyrelsen vil i samarbejde med aktivitetsudvalgsformændene finde flere indtægtsgivende aktiviteter.

Kirsten vil gerne vide, hvorfor der ikke er gjort mere siden årsmødet. Jan redegør for, at det er der sandelig også.

Jan siger, at vi skal tænke organisationen på en helt anden måde. Vi skal have flere indtægter.

Finn går tilbage til 2023 og det med, at noget ikke er betalt endnu. Finn siger, at det reelle tal mht underskuddet ikke er korrekt fordi det her ser ud til, at lånet er indtægtsført.

Jan tager kritikken til efterretning.

Følgelig gør Jan opmærksom på, at i år hvor der skal betales for alle medlemmer, vil der komme betydeligt flere kontingentpenge ind.

Kontingentet bør faktisk blive større end de budgetterede 670.000 kroner, hvis alle betaler.

Jan Hougaard føler, at tallene er misvisende. Han mener, at der bør opstilles tal, der viser det reelle underskud på en million for begge år tilsammen.

Jan K.T. fortæller, at der gøres en masse for at skabe indtjening, og at der er lavet en afdragsordning med DIF.

Det er korrekt, at de to år udviser cirka en million i underskud.

Torben siger, at han ikke mener, at Danmarks Sportsdanserforbund kom ind med gæld.

Han spørger ind til Team Danmark og den store forskel i 2023 på Team Danmark posten.

Jan K. Todsen redegør for, at i starten var budget og regnskab sat anderledes op. Revisoren havde så nogle krav til, hvordan Team Danmark regnskabet skulle stilles op. Vi havde f.eks. først sat de 300.000 kroner fra DIF, som vi får til strategispor 3, under sekretariatsfunktionen. Det samme gælder lønudgiften til sportschefen. Nu blev alt rettet til, så det stemmer med den måde, vi skal lægge regnskab på.

Henriette kan ikke tro på, at man kan lave en plan, så man kan tjene en million.

Sekretariatsfunktionen virker som en “skraldespandskonto” og den bør opdeles.

Man vil kunne se detaljerne, når regnskabet kommer.

Henriette ønsker sig noget mere konkret om tiltag.

Jan K.T. gør opmærksom på, at bestyrelsen har bedt aktivitetsudvalgsformændene om at komme med forslag.

Henriette ønsker hurtigere referater på møder.

Dagmar giver Henriette ret i meget af det hun siger. Hun føler, at der har været en lukkethed omkring økonomien. Det er for sen en udmelding og så får man ikke nok tillid til bestyrelsen. Hun mener, at der burde have været udvist mere rettidig omhu. Seniordanserne kom med fra første januar 2023 og de føler, at de har fået for lidt ud af at være med.

Jan gør opmærksom på, at flere af klubberne har fået en bedre økonomi, fordi de selv betalte højere kontingent før. Seniordanserne har fået kurser, bestyrelsesdage og andet. Dorthe T.L. havde mulighed for at søge en halv million til seniordans, men seniordans sagde nej tak i sidste sekund før vi søgte. Så Jan kan ikke se, at det er helt rimeligt med kritikken.

Det var aktivitetsudvalget, der sagde nej tak til en sådan ansøgning.

Finn mener, at vi lige skal holde ploven i furen og tage fat på 2024, hvor vi ikke var kommet længere end at tale om kontingenter.

Finn vil gerne vide noget om registrering i CFR sammenholdt med indbetaling af kontingenter.

Jan K.T. redegør for, at dette kommer under næste punkt på dagsordenen. Men at der bliver fulgt op på at der betales for det antal medlemmer der er registreret i CFR.

Lene Rødbro spørger ind til hvilket lejemål er sagt op og hvor mange ansatte er der.

Jan redegør for, at der er to fuldtidsansatte. De penge, vi får fra DIF til udmøntning af strategiaftalerne, er øremærkede til personalet. Jan siger, at hvis man ser DIF som helhed, så er det normalt sådan, at man har een ansat pr. cirka 1000 medlemmer. Jan redegør for, at i sekretariatsfunktion ligger: løn/pensioner/sociale bidrag, husleje, utilities, rengøring, forsikringer, kontorartikler, beregnersystem, medlemsregistreringssystem, telefon og IT, print, kopiering, laminering, navneskilte til events, kørsel etc. ansatte, strategispor-udmøntning, bestyrelsens mødeudgifter, udgifter til årsmøde, Idrættens Kompetencenter, som kører vores bogføring, DIF-LØN som kører lønninger, bladet/nyhedsbreve, fremstilling af den grafiske portal, hjemmeside etc.

Sven fra seniordans vender tilbage til, at Jan har sagt, at man har arvet nogle udgifter fra de tidligere forbund. Han håber ikke, at Jan har ment seniordans.

De 500.000 kroner, som Jan har nævnt, kan man se på mange måder.

Jan K.T. redegør for, at de 500.000 kroner kunne have løftet seniordanserområdet, så man kunne have fået lavet medlemshvervning og dermed fået mange flere medlemmer. Han føler, at det er et kæmpe slag, at seniordanserne ikke ville være med og at tæppet dermed blev trukket væk under projektet. Han føler, at det er noget af det værste, der er sket i Dans Danmarks økonomiske historie.

Sven siger, at han ikke føler sig enig i forløbet. Sven vil gerne have svar på, hvem det er, Jan mener, at man har arvet gæld fra. Jan siger, at ingen kom ind med gæld. Det, som Jan har ment, var, at de gamle forbund ikke gav overskud. Sven fortæller, at seniordans havde overskud og at de betalte tyve procent af dette, da de gik ind i Dans Danmark.

Jan Haugaard mener, at det budget, der ligger på hjemmesiden, bør fjernes igen. Det kan være vildledende.

Jan Hougaard mener ikke, at der skal udbetales så store lønninger. Der må kunne ansættes personer, der koster mindre.

Jan K.T. redegør for, at personalet er højt uddannet og at ingen af de ansatte som det, man kunne kalde “sekretærer”.

Jan K.T. siger også, at når DIF kræver konsulenter, så er det konsulenter, der skal til.

Man kan ikke gøre det anderledes.

Det var det samme tidligere, hvor vi fik Initiativpuljen fra DIF til udvikling af breaking, der havde vi et eksternt firma til at varetage opgaven.

Henriette mener også, at medarbejderne er for dyre. Henriette siger, at der simpelthen skal flere referater ind på hjemmesiden.

Hun kan se i et referat, at man har tænkt sig at give et honorar til formanden og hun mener bestemt, at formanden har fortjent det, men at det måske er et dårligt tidspunkt at starte det op. Henriette spørger ind til folkedanserfonden. Jan fortæller, at Dans Danmark har fået lov til at fremleje og selv få indtægten.

Ove Christensen siger, at Jan har fortalt, at nogle klubber fik lavere kontingent, da de kom ind i Dans Danmark. Ove siger, at for standard/latin var det omvendt, det blev dyrere.

Ove mener, at der kan være risiko for, at man skal betale endnu mere i kontingent.

Ove siger, at bestyrelsen skal være opmærksom på, at Solrød Ballroom fik mulighed for at få en gratis hal til DM. Men hvis det bliver kommercielt, så kommer hallen til at koste penge.

Ove redegør for, at Solrød Ballroom eventuelt melder sig ud.

Jan K.T. mener ikke, at der har været tale om, at DM skulle laves kommercielt.

Ove siger, at hvis man laver overskudsgivende aktivitet, og har fået støtte, så skal man betale overskuddet tilbage.

Derfor er det meget svært for en klub at skabe overskudsgivende aktiviteter.

Ove spørger ind til det med eventuel stigning i kontingentet. Jan fortæller, at han godt er klar over, at de 75 kroner plus klubkontingentet er et højere kontingent for mange. Det var noget af det, der mest grundigt blev forhandlet, da vi forhandlede forbundet i sin tid.

Jan K.T. vil virkelig beklage, hvis Solrød Ballroom melder sig ud. Vi har behov for en klub som Solrød Ballroom, som VIL Dans Danmark og som arbejder professionelt.

Ove siger, at de også vil være kede af at gå ud af Dans Danmark, men han er bange for, at de ikke kan betale i fremtiden, hvis kontingenterne stiger.

Ove fortæller, at det har været positivt med konsulentbesøg.

Kirsten Sørensen spørger ind til, at Jan har sagt noget med, at Folkedans Danmark Fonden har ydet et lån til Dans Danmark.

Jan K.T. fortæller, at faktisk har Folkedans Danmark Fonden i første omgang udbetalt pengene og går ud fra, at det er et lån. Det er rente- og afdragsfrit i lang tid, i hvert fald indtil man har afdraget til DIF. Det handler om godt 40.000 kroner.

Jan Hougaard spørger ind til lokalerne i Odense og til prisen og Jan svarer, at det koster kr. 9.000 pr. måned.

Jan H. spørger, om vi ikke kunne gå ud og leje præcis det, vi har brug for.

Jan K.T. redegør for, at der meget grundigt er drøftet, om det er den smarte måde at gøre det på, at Dans Danmark lejer ud og får indtægten. Han fortæller, at så kan forbundskontoret sørge for booking af f.eks. mødelokaler etc. Det er godt at undgå at Folkedans Danmark Fonden er mellemled. Det skal være sådan, at alle fra Dans Danmark har førsteret på mødefaciliteterne.

Jan H. mener, at det er super ærgerligt, at dem, som var ledere i Danmarks Sportsdanserforbund, ikke var smarte nok til at oprette en fond, ligesom Folkedans Danmark gjorde.

Han siger, at de penge, der står fra sportsdans og seniordans, kan bestyrelsen beslutte over. og Jan K.T. siger, at dette er juridisk korrekt.

Jan K.T. redegør for, at inden opstarten af forbundet, hvor Karen Pedersen deltog, var der tale om, at begge forbund burde lave fonde. Det var så udelukkende Folkedans Danmark, der gjorde det.

Dagmar siger, at vi kan være meget uenige, både nu og fremover. Hun opfordrer bestyrelsen til, at der skal laves en handleplan, som kan vise, hvordan vi kan betale lånet tilbage. Måske kan man også lave en oversigt over de kommende år. Dagmar siger, at man IKKE skal skille sig af med de to personer, der sidder på forbundskontoret, for de kan ikke undværes.

Henriette betvivler ikke, at personalet er dygtigt, men hun mener ikke, at vi har råd til dem.

Henriette mener, at de penge, som vi skylder Folkedans Danmark Fonden skal ind og stå som skyldige poster.

Jan K.T. siger, at man faktisk bør føle en taknemmelighed overfor Folkedans Danmark Fonden, at de lige hjalp på det tidspunkt.

Der er ikke lavet et officielt lånedokument, dette skyldes at ovennævnte fond gerne ville støtte Dans Danmark. Det er sådan, det skal ses.

Kirsten Sørensen siger, at vedrørende husleje, så kommer der noget oveni, f.eks. rengøring og diverse andre ting.

Jan K.T. redegør for, at fonden vedligeholder. Forbrugsafgifter betales af lejer. Og lejer betaler også rengøring, vinduespudsning, internet og telefon samt havearbejde.

Jan K.T. fortæller, at huslejen faktisk startede højere end den er nu.

Karen P. siger, at de penge som Danmarks Sportsdanserforbund ikke fik anbragt i fond, skyldes nogle regler, som de fik at vide af DIF. Mht regnskabet, så er Karen lige så forvirret som Henriette. Karen efterlyser udspecificering af husleje og øvrige omkostninger omkring huset. Jan K.T. redegør for, at alting vil kunne ses ud af det kommende regnskab.

Karen P. siger, at det er meget vigtigt, at alt det, som bestyrelsen lover i dag, skal holdes.

Jan K.T. redegør for, at ingen i mødet sidder med økonomi-udtræk fremme lige nu.

Jan H. siger, at hvis man lægger nogle ting frem, så skal de være mere nøjagtige.

Han siger, at man kan se, at de to år, 2023 og 2024 udviser et underskud på cirka en million.

Han mener, at vi burde kunne det bedre. Jan K.T. tager det sagte ad notam og vi får fjernet oversigten fra hjemmesiden.

Det er korrekt, at der skal et rigtigt regnskab til.

Sven vender tilbage til huslejen. Han mener ikke, at man kan se det rigtige. Jan siger, at huslejen i Odense er kr. 9.000 plus de ovennævnte omkostninger. Da Brøndby bliver udfaset i løbet af 2024 grundet lejekontraktens varighed, vil vi ikke se alle besparelserne med det samme.

Jan K.T. redegør for, at vi ikke kunne nøjes med lokalet i Brøndby. Og skulle vi have udvidet i Brøndby, ville det have været langt dyrere end de lokaler der lejes i Brøndby i dag.

Allan siger, at den opstilling der er, skal afløses af et rigtigt regnskab. Han siger, at de kr. 200.000 vi har lånt af DIF i 2023, kan vi betale i 2024, men er vi sikre på, at vi hele tiden kan låne af DIF. Dette bekræfter Jan K.T.

Allan siger, at der skal virkelig mange aktiviteter til, for at komme i mål. Og selvfølgelig, siger Jan K.T., skal vi hele tiden kunne vise nogle brugbare budgetter til DIF.

Jan K.T. siger, at der kigges nu på alt. Både på DIFs Initiativpulje og mange andre ting.

Man tager naturligvis de lavthængende frugter først.

Mette siger, at vi flere gange har hørt, at det budget vi ser, ikke er helt i olie, men at der kommer et regnskab i marts. Måske er det godt at vente til marts og så lige nu give bestyrelsen arbejdsro. Hun siger, at Jan Hougaard sagde, at han kunne gøre det viste bedre på to minutter og foreslår, at bestyrelsen tager imod mere hjælp på dette område.

Var det en mulighed?

Jan K.T. siger, at dette jo kun kræver, at Jan H. siger ja. Jan H. vil gerne hjælpe med at se sådan noget som i dag igennem, men han kan ikke påtage sig en revisorrolle.

  • Medlemsstatus

Anita Faros redegør for status på antal registrerede i CFR-registret samlet set og opdelt på aktivitetsudvalg.

Derudover redegør hun for, hvor mange kontingenter der samlet set er betalt og også her opdelt på aktivitetsudvalg.

Se herunder. Bemærk at det er aktuelle tal, som opdateres dagligt.

Medlemstal CFR

Breaking 41

Different Styles 871

Folkedans 2.385

Seniordans 962

Standard/Latin 720

I alt 4.979

Betalte medlemskontingenter

Breaking 15

Different Styles 203

Folkedans 1.612

Seniordans 149

Standard/Latin 204

I alt 2.183

Jan K.T. siger, at dette viser, at der stadig er lang vej.

Fristen er den 31. januar.

Han siger, at vi godt ved, at der er nogen, der er medlem af flere klubber og kun skal betale for medlemskab i den ene.

Forbundskontoret er for øjeblikket i gang med at følge op på forskellen mellem CFR og antal kontingenter. Ved små forskelle kontaktes klubberne naturligvis ikke.

Jan K.T. siger, at Dans Danmark selvfølgelig er klubbernes forbund og hvis man ikke ønsker et forbund i fremtiden, så vil Dans Danmark blive lukket.

Hvis vi skal løfte forbundet, så er vi nødt til at gøre sådan, at alle betaler for deres medlemmer.

Jan K.T. appellerer til, at alle betaler. Det er jo en vigtig del af vores fundament.

Det ansvar, vi tager, er, at vi løfter i flok. At vi ikke smider den organisation, vi driver.

Jan K.T. redegør for, at nogen måske tænker, at de ikke behøver at betale for alle, men det kommer jo til at gå ud over fællesskabet og andre klubber. Vi er nødt til at løfte i flok. Alle må tage deres del.

DIF-grundtilskud beregnes ud fra antal medlemmer i CFR, så også på den måde, bidrager dette til fundamentet.

Jan K.T. siger, at hvis medlemstallet falder drastisk nu, så vil DIF jo også måske se med andre øjne på vores bæredygtighed.

Bestyrelsen tror på Dans Danmark. Det er vigtigt for dansen i Danmark, at vi har en stærk fælles stemme.

Vi skal kunne vise udadtil, at vi har alle de medlemmer vi har.

  • Portræt af en danser

Det skulle i dag have været et portræt af danseren Anna Hansen fra Breaking.

På grund af det fremskredne tidspunkt, var vi nødt til  – desværre – at udsætte dette til næste møde.

  • Eventuelt

Der er intet under punktet.

Jan K.T. takker alle for deltagelse i mødet.

Det har været et godt møde. Det er så dejligt, at alle tør sige deres mening. Det betyder alt.

Tusinde tak for gode råd og idéer, for kritik og tak til alle dem, som blot har lyttet.

Næste møde finder sted den 30. april 2024 fra 19-21.

Også dette møde vil indeholde aktuelle emner.

Kirsten S. har en ordmelding til slut. Hun vil gerne vide, hvornår der kommer en udmelding vedrørende DM. Jan fortæller, at man er i fuld gang. Lone fortæller, at der mangler enkelte ting, bl.a. hvorvidt og hvordan folkedans skal være med. Lone siger, at information er lige på trapperne. Jan redegør for, at der stadig forhandles med klubberne,

Henriette ville gerne have haft, at aktivitetsudvalget for standard/latin havde været mere inddraget.

Jan fortæller, at der er et arbejdende DM-udvalg bestående af Lone, Chanette, Katja og Jan selv.

2024-01-24/Dorthe T. Larsen