Virtuelt møde i Dans Danmark onsdag den 7. september 2022

_________________________________________________________________________

1.                   Velkomst

Formand Jan Kirk Todsen bød velkommen til omkring 30 deltagere og fortalte om, hvor vi står som forbund og om, hvad man ser ind i lige nu.

Bestyrelsen arbejder på fælles retningslinjer og politikker for hele forbundet.

Derudover arbejdes på at styrke organisationen og få et bedre samarbejde.

Der arbejdes hele tiden på at forbedre kommunikationsflowet, så alle føler sig informeret hele tiden. Jan opfordrede til at bruge hjemmesiden www.dans-danmark.dk mere.

Vi er i en proces, hvor vi forhandler med flere forbund, blandt andet med et squaredancer-forbund.

På B&U-området har vi gang i flere tiltag. Blandt andet er vi lige nu igang med at nedsætte et B&U-udvalg på tværs af danseformerne. Vi arbejder også med Skole-OL.

Derudover arbejdes med voksenrekruttering. DIF har udbudt et netværk omkring dette, hvori Anne Kathrine fra bestyrelsen og Dorthe, konsulent, deltager.

På eliteområdet er der lige nu ansættelsesproces vedrørende ny sportschef og der skal genforhandles Team Danmark Masterplan i den kommende tid. Disse ting har stort fokus.

Elitedanserne har enormt travlt lige nu. Der finder mange turneringer, samlinger, og camps sted i dette efterår. Vi skal værne om vores elitedansere, de er virkelig hårdt spændt for.

Inden for bredde-dansen, ser vi på klubpakker lige nu. Der finder et pilotprojekt sted, med opstart på et møde den 30.9. i Syddanmark.

Fra den 10. til den 16. oktober deltager vi i Danmarks Motionsuge. Jan opfordrer til, at klubberne deltager. Man kan hente gode idéer ved henvendelse til forbundskontoret.

Aktivitetsudvalgene arbejder hårdt med mange aktiviteter i både indeværende og kommende sæson. Derudover lægges pt budget.

Hele vejen rundt arbejdes der på, at der danses så meget som muligt overalt.

2.                   Katja Mikkelsen og Hans Skou præsentation

Det var planlagt, at de to nyeste bestyrelsesmedlemmer, Katja Mikkelsen (2. næstformand og økonomiansvarlig) samt Hans Skou (1. næstformand og ansvarlig for marketing/kommunikation) skulle præsentere sig på dette møde, men desværre var de ikke til stede. Punktet udsættes til næste møde.

3.                   Status vedrørende Dansk Seniordans

Konsulent Dorthe Topp Larsen:

Landsforeningen Dansk Seniordans tiltræder Dans Danmark pr. 1. oktober i år.

Det er resultatet af et stykke informationsarbejde i samarbejde med dem samt en masse forhandlinger og drøftelser.

Alle deres regioner er nu blevet transformeret om til klubber og disse har fået nye vedtægter, hvoraf fremgår, at de er medlem af Dans Danmark.

Vedrørende medlemsregistreringssystem, indsamles nu data hos alle klubber, og sideløbende undervises klubberne i brugen af systemet.

Vedrørende medlemsblad, gør Seniordans allerede brug af at skrive i vores forbundsmagasin, Danseliv.

Derudover udgiver de – for egen regning – også fremover i den kommende tid deres blad, Danseretningen.

Seniordans’ netbutik overtages af Dans Danmark, både webshop og fysisk lager.

Mht hjemmesiden er der etableret et samarbejde mellem os og Seniordans mht at få alle adgange, så vi kan sikre en gnidningsløs overgang mht hjemmeside henholdsvis sociale medier.

Seniordans har valgt medlemmer til et aktivitetsudvalg, som konstituerer sig ved et møde den 28. september.

Dorthe deltager i dette møde og sørger for at aftale om det videre forløb.

Dorthe redegjorde for, at vi som organisation kan forvente os rigtigt meget, da det er driftige folk. Dorthe ser et stort potentiale i seniordans. OGSÅ i seniordans.

4.                   Status vedrørende medlemsregistreringssystem

Bestyrelsesmedlem Finn Madsen orienterede om status vedrørende medlemsregistreringssystemet, som ligger på platformen danseren.dk.

Finn redegør for, at på folkedanserområdet kører alt vedrørende medlemsregistreringssystemet.

Der opfordres til, at alle de tidligere DS-klubber snarest indsender deres medlemslister til Anita på forbundskontoret. Herefter kan dataene indlæses i medlemsregistreringssystemet.

Finn håber, at alle kommer med.

Davith Hegaard spørger ind til, om man skal indtaste nye medlemmer hver gang der kommer et nyt medlem. Finn fortæller, at medlemmer kun skal indtastes, når man når til det tidspunkt, hvor man skal opdatere før kontingentindbetaling.

Davith siger, at hvis det skal bruges til at sende mails ud, så skal det være aktuelt og det vil det så ikke være.

Finn siger, at det må vi kigge på.

Finn redegør for, at fokus på medlemssystemet mere kommer til at ligge på at automatisere processer omkring ranglister, andre events etc.

Karsten spørger ind til det med turneringslister og spørger, om ikke klubberne selv ved det så. Finn spørger ind til vigtigheden af denne information.

Der stilles spørgsmålstegn ved overdragelse af data/GDPR-regler etc.

Dorthe opfordrer til, at Karsten kontakter hende vedrørende dette for en drøftelse.

Jan redegør også for, at der ikke er tale om overdragelse af oplysninger til tredjepart.

Davith Hegaard spørger ind til integration mellem danseren.dk og andre systemer. Finn fortæller, at der findes muligheder og at man kan undersøge dem på et senere tidspunkt.

Kirsten Sørensen spørger ind til formidling af data til blandt andet TMS system. Finn redegør for, at Club People arbejder på sagen. Kirsten spørger ind til, hvem der arbejder med det. Det gør lige nu Finn og Katja, og eventuelt også Kirsten. Finn har tæt kontakt til Club People i det her.

Davith spørger ind til selve firmaet Club People. Jan redegør herfor.

Jan fortæller også, at DIF anbefaler firmaet. Og at de kører systemer for mange store forbund, blandt andet Badminton Danmark.

5.                   Frivilligseminar

Formand Jan Kirk Todsen opfordrede til stor deltagelse i dette års Frivilligseminar, som finder sted lørdag den 12. november 2022 i tidsrummet 10-16 på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Alle frivillige i Dans Danmark kan deltage.

Denne dag sættes fokus på de frivillige.

Dagen starter med morgenmad og så holder vi et fælles arrangement omkring et aktuelt emne.

Senere udbydes workshops, f.eks.

  • Medlemsrekruttering via events
  • PR og brug af sociale medier
  • Formandsnetværk
  • Kassererens opgaver
  • vi mangler hænder i foreningen/frivillighed anno 2022

Man tilmelder sig workshoppen ved tilmelding.

Der vil være et modul, hvor Aktivitetsudvalgene kan præsentere deres arbejde.

Kirsten Sørensen spørger ind til, hvem er de frivillige? hvor er grænsen?

Jan svarer, at der i princippet ikke er en grænse for, hvor meget man skal have ydet som frivillig for at få lov at være med.

Kirsten spørger, om der på Dalum Landbrugsskole kan være alle de folk, der måske kommer. Jan svarer, at det vil være et positivt problem og at vi så i det tilfælde finder et sted, hvor vi kan være.

Jan redegør for, at invitationen snart kommer på hjemmesiden.

6.                   Del jeres gode historier

Anita Faros, administrativ medarbejder med speciale i marketing og kommunikation redegjorde for vigtigheden af, at alle klubber deler deres gode historier på de sociale medier, gerne med #DansDanmark

Det kunne være fantastisk, hvis vi på sigt kunne samle en idébank på hjemmesiden, som er udarbejdet ud fra alle de gode historier fra klubberne.

Det er en kæmpe hjælp, hvis alle benytter #DansDanmark, idet Anita så vil kunne gå ind og søge opslag.

Anita fortæller om Danmarks Motionsuge og at der allerede er 110 arrangementer meldt ind på deres hjemmeside.

Jan opfordrer til, at så mange som muligt melder deres arrangementer ind.

Kirsten Sørensen spørger ind til de 110 arrangementer ved Danmarks Motionsuge og spørger, hvornår de finder sted. Det hele finder sted i uge 41.

Anita opfordrer til, at man kan kigge på hjemmesiden ved Danmarks Motionsuge og at man lader sig inspirere.

Maja Juel spørger ind til det med #. Om der skal tagges andre danseformer.

Anita siger, at man kan tagge Dans Danmark hver gang og eventuelt supplere med andre.

Christina Jønsson fortæller, at i uge 41 er der Kultur-uge i København og der er klubber der, som er gået sammen om at lave dans på kulturnatten. Dette kan også lægges ind i kalenderen under Motionsugen.

Jan støtter op om ønsket mht at få indsamlet de gode historier. Han opfordrer til at vi bruger hinandens gode erfaringer.

7.                   Spørgsmål og svar

Dorthe opfordrer til, at man kommer ud af busken med forslag til, hvad man kan gøre bedre.

Solveig ønsker sig, at man via hjemmesiden kunne klikke sig ind via hjemmesiden og få abonnement på nyhedsbreve.

Davith ønsker sig, at nyhederne fungerer bedre på hjemmesiden. Anita fortæller, at der lige nu arbejdes på dette.

Christina Jønsson har et spørgsmål til Anita, – der har været udtrykt ønske om at man kunne tilmelde sig nyhedsbreve.

Derudover var der spørgsmål til, om der kommer referat. Og ja, Dorthe skriver referat og dette lægges på hjemmesiden hurtigst muligt.

Poul Erik Rasmussen opfordrer til, at vi udsender reminder om mødet.  Det kunne f.eks. være dagen før mødet. Anita noterer dette ønske.

Afslutningsvis fortæller Jan om næste mødedato og opfordrer endnu engang til at deltage i mødet og i frivilligseminaret.

Maja takker for det gode møde.

Jan fortæller hvem Maja er, at hun er projektansat og arbejder bla med Skole-OL.

Klubberne kan kontakte Maja, hvis man vil vide mere om Skole-OL.

Majas kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Maja fortæller om det kommende B&U-udvalg og opfordrer til, at man går ind i udvalget.

Man kan kontakte Maja for at komme med i udvalget.

Jan takker for deltagelsen i mødet. Og for alle bidrag.

NÆSTE MØDE afholdes torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00.

Har man input hertil, kan disse meddeles Dorthe på dtl@dans-danmark.dk

2022-09-07/Dorthe Topp Larsen