I går afholdt bestyrelsen i Dans Danmark det første virtuelle møde med klubberne og deres medlemmer. Herunder kan du læse et resume af mødet.

Næste virtuelle møde finder sted onsdag den 23. marts kl. 20. Sæt kryds i kalenderen allereden nu.

Resume:

Virtuelt møde i Dans Danmark 27-01-2022

Til mødet var indbudt bestyrelsen, aktivitetsudvalg samt formænd, kasserere og klubmedlemmer

Der var cirka 50 deltagere.

Dagsorden:

  1. Præsentation af bestyrelsen og ansatte
  2. Information om årsmøde
  3. Information om DM i Aalborg
  4. Kort orientering om GDPR
  5. Spørgsmål/svar

Formand Karen Pedersen, som var mødeleder, bød velkommen til dette første virtuelle møde i Dans Danmark.

Vi er glade for, at så mange har valgt at deltage.

  1. Bestyrelsen præsenterede sig, det samme gjorde de ansatte.

Jan Kirk Todsen er 1. næstformand og har ansvaret for marketing og kommunikation.

Der pågår en masse arbejde lige nu med opbygning af sociale medier.

En ny fælles hjemmeside er under opbygning. Den vil kunne rumme både de nuværende danseformer og nye.

Der nedsættes pt arbejdsgrupper på området.

Mht merchandise indgås aftale med et eksternt firma.

Der arbejdes med nyhedsbreve og med at starte et nyt magasin op.

Nyhedsbreve kan udsendes til alle medlemmer eller der kan differentieres på danseart.

Anne Kathrine Clausen har ansvar for området klubudvikling og medlemstilvækst.

Vi skal styrke klubberne, på alle måder. Vi skal skabe tilbud til klubberne.

Vi skal analysere behovet i klubberne.

Der vil blive udviklet forskellige pakker, som klubberne vil kunne gøre brug af.

Der er nedsat et tværgående uddannelsesudvalg i Dans Danmark med Anne Kathrine som formand.

Lone Schmidt deltager som bestyrelsesmedlem med ansvar for stævner og turneringer. Vi skal sikre, at vi til stadighed har et passende udbud af stævner og turneringer for alle aldersgrupper og på alle niveauer.

Vi skal forny og udvikle os indenfor de enkelte danseformer og vi skal skabe samarbejder på tværs, hvor det giver mening og hvor det kan være udviklende.

Bent Hansen er 2. næstformand og økonomiansvarlig.

Der er lavet en kontoplan til Dans Danmark.

Der er indgået aftale med bank.

Der er udarbejdet budget og dette er endeligt vedtaget i går.

Micki Chow har ansvar for talent og elite og er selv dommer og har tidligere danset elitedans.

Der er udarbejdet Team Danmark Masterplan.

Lige nu udarbejdes en elitestrategi for Dans Danmark.

Finn Madsen har ansvaret for nye danseformer, men har desværre fået corona og kan ikke deltage i mødet.

Karen Pedersen er formand og sidder med det internationale arbejde.

Og derudover andet bestyrelsesarbejde.

Anita B. Faros er medarbejder på sekretariatet.

Arbejder med administrative opgaver og med kommunikation samt alt vedrørende medlemstal og støtter op om Dorthes arbejde med de strategiske spor.

Dorthe T. Larsen arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Konsulent og arbejder med de strategiske spor og associerede opgaver.

Jesper Horsted Jensen er sportschef og ansat af Team Danmark og Dans Danmark og har kontakt med danserne på landsholdet og arbejder med talentudvikling.

Maja, ansat, er ikke til stede, arbejder med dans i skolen og skole OL. Maja er ansat på deltid.

Trine Jordan Andersen, formand for Aktivitetsudvalg Folkedans.

Opgaven er, at få så meget folkedans som muligt i hele Danmark. Der skal gøres en masse her efter corona-tiden.

Ashli Williamson er formand for Aktivitetsudvalg Standard/Latin. Ikke til stede.

Dorthe Pallisgård er formand for Aktivitetsudvalg Different Styles, har corona og er ikke til stede.

2.                   Information om årsmøde

                      Årsmødet flyttes!

                      Årsmødet afholdes den 22. maj 2022 i Idrættens Hus i Brøndby.

                      Invitation udsendes seks uger før. Heraf vil alle praktiske informationer fremgå.

3.                   Information om DM i Aalborg

I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund deltager Dans Danmark i DM-ugen i Aalborg.

22 forbund deltager.

En klub i Aalborg støtter op om det praktiske.

4.                   Kort orientering om GDPR v. Dorthe T. Larsen

Jeg har igennem den seneste tid arbejdet grundigt med grundlaget for vores GDPR.

Dette skyldes blandt andet en usikkerhed blandt nogle af sportsdanserklubberne med hensyn til at skulle udlevere persondata til os, til brug i medlemsregistreringssystemet.

Det er besluttet, at Dans Danmark skal benytte et medlemsregistreringssystem, det ligger på en onlineplatform og er ved at blive udviklet af firmaet Club People, som laver systemer til flere forbund under Danmarks Idrætsforbund, som anbefaler systemet.

Det bliver en modernisering af flere administrative processer – både blandt ansatte og frivillige – da dette system erstatter flere systemer, når det er færdigt.

Systemet vil kunne benyttes til indbetaling af kontingent til forbundet (klubbens kasserer betaler), til at danne medlemslister til diverse udsendelser, til event-management, og der udvikles et turnerings- og ranglistemodul.

I systemet vil der udelukkende blive behandlet almindelige personoplysninger og ikke følsomme oplysninger som cpr-numre, helbredsoplysninger, seksualitet, trosretning etc.

For at gøre det nemt for sportsdanserklubberne, lader vi Club People indlæse medlemmerne fra excel-ark. Det er disse som sportsdanserklubberne har modtaget fra Karen i denne måned.

Folkedanserne kan indlæses direkte fra nuværende system, da det ligger på en lignende portal.

I forbindelse med udsendelsen af mail herom, har enkelte klubber fra sportsdanserområdet reageret på temaet databeskyttelse.

Det glæder mig, at dette tages alvorligt.

Samtidig mærker jeg utrygheden i de indvendinger, der er kommet og den utryghed tager jeg meget alvorligt.

Jeg har nu haft mulighed for at drøfte både helheden og indvendingerne (uden at angive afsendere naturligvis) med Club People, med to forbund der benytter systemet og med DIFs jurist, der også har vendt det hele med DGIs jurist, således at vi er kommet ”hele vejen rundt”.

Generelt set arbejdes i Danmarks Idrætsforbund indenfor databeskyttelse med den såkaldte INTERESSEAFVEJNINGSREGEL.

Den siger, at ”forbundets saglige formål med at behandle de pågældende oplysninger er stærkere end eventuelle modstående hensyn til den registrerede”.

Det vil sige, at man afvejer fordele og ulemper for den registrerede.

Det mener vi helt klart, at der er tale om her, hvor det bliver en forudsætning for deltagelse i events, kurser, turneringer etc. at være registreret i medlemssystemet.

Efter denne redegørelse fulgte flere spørgsmål fra deltagerne.

Vi var omkring hvorvidt alle medlemmer skal registreres i medlemssystemet, om hvorvidt interesseafvejningsmodellen er nok eller om vi skal lave databehandleraftaler med de enkelte klubber, de enkelte klubbers privatlivspolitik, indholdet i medlemsregistreringssystemet, behovet for at kunne skrive direkte til individ-medlemmer i fremtiden og flere andre ting.

Der forestår nu en drøftelse i bestyrelsen af det omtalte, og når beslutninger hertil er taget, udsendes materiale om GDPR til alle klubber i Dans Danmark.

5.                   Spørgsmål/svar

Punktet blev ikke nået, da tiden var fremskreden.

Har du spørgsmål eller andet til ovenstående er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet.